DOTAZY JAK NAKUPOVAT OBCHODNÍ PODMÍNKY O FIRMĚ KONTAKTY REGISTRACE

Vyhledávání


Produkty

Akční nabídky Výběr dle typu dveří Výběr kování dle sortimentu Magnetické zámky Kování FSB Zapuštěné rozety FSB Kartový systémem FSB ISIS M100 Závěsy Simonswerk Kování Süd-Metall Kování Fusital Kování Valli&Valli Zámky SSF Kování pro sklo Objektové kování EFB Koupelnové doplňky Cylindrické vložky Winkhaus Zámky Winkhaus Dveřní zavírače Ostatní produkty Katalogy a brožury ke stažení Certifikáty Veletrhy Automatické padací lišty

     

 

 

Betaverze nového webshopu společnosti EFB
již v provozu.

Navšitvte nový webshop. 
Připravili jsme pro vás tato vylepšení :

 • Přehlednější menu
 • Individuální cenotvorba
 • Širši nabídka
 • Kvalitnější obrázky produktů
 • Info o skladové dostupnosti produktů

Udělejte si vaši registraci ještě dnes a nakupujte lépe . 

Vstup do nového e-shopu zde .

K 31.10.bude ukončen provoz stávající verze e-shopu na které se nyní nacházíte.  

Z technických důvodů není možné zachovat stávající registrace zákazníků i na novém webu.
Pro zachování stávajících výhod registrovaných zákazníků , žádáme uživatele o vytvoření nové registrace v novém webshopu.
Děkujeme za pochopení 

EFB s.r.o.

 TOPlist


 

 

 

ZákazníkZákazník: nepřihlášen
e-mail:
heslo:

Zapomenuté heslo

 

 

Betaverze nového webshopu společnosti EFB
již v provozu.

Navšitvte nový webshop.
Připravili jsme pro vás tato vylepšení :

 • Přehlednější menu
 • Individuální cenotvorba
 • Širši nabídka
 • Kvalitnější obrázky produktů
 • Info o skladové dostupnosti produktů

Udělejte si vaši registraci ještě dnes a nakupujte lépe . 

Vstup do nového e-shopu zde .

K 31.10.bude ukončen provoz stávající verze e-shopu na které se nyní nacházíte.  

Z technických důvodů není možné zachovat stávající registrace zákazníků i na novém webu.
Pro zachování stávajících výhod registrovaných zákazníků , žádáme uživatele o vytvoření nové registrace v novém webshopu.
Děkujeme za pochopení 

EFB s.r.o.

 

 

Obchodní podmínky

I. ÚVOD

Na těchto stránkách je provozován elektronický obchod společnosti EfB, spol s r.o. Dále jen EfB s.r.o.

II. IDENTIFIKACE SMLUVNÍCH STRAN

1. prodávající:

EfB, spol s r.o., se sídlem Kordačova 1844, 27204 Kladno. Ičo: 62969374 Dič: CZ62969374

bankovní účet:
Raiffeisenbank a.s.. - klientské centrum Praha č.ú. 1131012698/5500

2.kupující:

Za kupujícího lze považovat pouze osobu (fyzickou nebo právnickou), která je jako kupující označena dle řádně vyplněného registračního formuláře v E-Shopu společnosti EfB, spol. s r.o. Kupující výslovně prohlašuje, že do příslušných registračních, objednávkových aj. formulářů vyplnil údaje identifikující jeho osobu. Fyzická osoba - jméno a příjmení, bydliště, telefonní čísla, E-mail, místo doručení zboží, Právnická osoba - úplný název společnosti, kontaktní údaje, IČ a DIČ správně a pravdivě. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování těchto osobních údajů pro účely uvedené v čl. III. těchto VSP. Kupující je povinen vyhovět požadavkům prodávajícího v rámci ověřování správnosti a pravdivosti údajů obsažených ve Formuláři objednávky.

III. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro účely objednávkového systému zboží, pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému. Vyhrazujeme si právo uživatele s použitím těchto údajů informovat o svých připravovaných aktivitách - slevy, akce apod. Společnost EfB, spol. s r.o. se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon ve vztahu k orgánům českého státu a státní správy. Přístup k osobním údajům je umožněn pouze vybraným pracovníkům společnosti EfB, spol s.r.o.. Registrací údajů v systému je potvrzen souhlas s výše uvedeným účelem použití Vašich osobních údajů a skutečnost, že tato data poskytujete dobrovolně.

IV. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

1.závazek prodávajícího

Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy ( odeslání objednaného zboží z košíku ) zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě.

2. závazek kupujícího

Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu.

3. předmět koupě

Předmětem koupě podle uzavřené kupní smlouvy je zboží specifikované co do výrobce, názvu, druhu, množství, váhy, rozměrů, ceny apod. v objednávce kupujícího.

V. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI OBJEDNÁNÍ A DODÁNÍ VYBRANÉHO ZBOŽÍ

1.místo a doba dodání

Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží a ve sjednané lhůtě dodatelnosti. Místem dodání zboží je místo takto označené kupujícím v objednávkovém formuláři a sjednanou lhůtou dodatelnosti je buď doba, na které se smluvní strany dohodly a nebo lhůta, která je uvedená u konkrétního zboží v E-shopu společnosti EfB, spoil s.r.o. s tím, že tato lhůta je orientační a může být prodávajícím v odůvodněných případech překročena. O případném překročení dodací lhůty bude kupující vyrozuměn.

2.objednávka

Odeslaná platná objednávka představuje až na výjimky uvedené v tomto odstavci neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce. Lhůta pro přijetí návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávajícím (akceptační lhůta) činí v pracovních dnech max. 24 hod. počínaje dobou, kdy byla objednávka kupujícím odeslána v E - shopu společnosti EfB s.r.o.. Objednávka může být zrušena (stornována) v těchto případech:

 • a) ze strany kupujícího, jen do doby ověření tj. do 24 hodin od zaslání objednávky a následného potvrzení objednávky prodávajícím
 • b) prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávají bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, nejdéle však do 14 dní poté co se prodávající o této skutečnosti dozvěděl.

3. způsob převzetí zboží oprávněnou osobou

Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží podle předcházející věty, považuje se zboží za doručené jeho převzetím kupujícím v době a místě určeném k vyzvednutí předávající osobou (úložní doba a místo). Úložní dobu a místo oznámí předávající osoba kupujícímu vhodným způsobem. Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě.

4. úložní doba, částečné plnění

Za doručení zboží kupujícímu lze konečně považovat, v případě jeho nepřevzetí kupujícím či oprávněnou osobou, poslední den úložní lhůty určené k vyzvednutí předávající osobou. Kupující je vždy povinen převzít zboží dodané nejpozději 7 dnů po uplynutí dodací lhůty. Kupující je povinen přijmout také částečné plnění, tedy dodání pouze části předmětu koupě. Pokud se strany nedohodnou v konkrétním případě jinak, zaniká částečným plněním závazek prodávajícího dodat zbývající část předmětu koupě

5. doprava

Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání. Prodávající je oprávněn dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby). Dopravu zboží zajistí prodávající dle dispozic, které kupující uvedl do objednávkového formuláře (zpravidla prostřednictvím České pošty, s.p. nebo společností General Parcel Čechy s.r.o.). Případná úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího (dle podmínek uvedených v čl. VI.) je splatná společně se sjednanou kupní cenou.

VI. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. cena předmětu koupě

Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je jako cena objednaného zboží uvedena v katalogu zboží prodávajícího, tato kupní cena již obsahuje DPH. Kupní cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny v E-shopu EFB s.r.o.. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího.

2. zpoplatnění dopravy

Ke kupní ceně (viz předcházející odstavec) bude připočten paušální poplatek, stanovený v závislosti na způsobu zvolené dopravy v rámci České republiky a v závislosti na výši ceny zboží:

 • a) poplatek 126 Kč bez DPH - dovoz zboží prostřednictvím České pošty s.p pro zásilky do 30 kg.
 • b) poplatek za dovoz zboží prostřednictvím společnosti General Parcel Čechy s.r.o. pro zásilky o váze vyšší než 30 kg jsou stanovovány individuálně a kupující o výši poplatku musí být předem informován.

3. ostatní náklady

Každá ze smluvních stran si hradí veškeré náklady spojené s využitím E-shopu společnosti EfB, s.r.o. Zejména pak náklady spojené s užitím příslušného hardware a software a přístupem na internet.

VII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.kupující

Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to vrácením nepoškozeného a nepoužitého předmětu koupě v původním nepoškozeném obalu včetně příslušenství, návodu a záručního listu nejpozději do 14 dnů od převzetí předmětu koupě. Kupující není oprávněn podle předcházející věty odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je mimo jiné koupě zboží podléhajícího rychlé zkáze, opotřebení či zastarání. Obecná úprava odstoupení od kupní smlouvy je obsažena v ustanoveních § 52 a násl. Občanského zákoníku.

2.prodávající

Prodávající je oprávněn písemně odstoupit od kupní smlouvy, jestliže předávající osoba vrátí zpět prodávajícímu předmět koupě nepřevzatý kupujícím v úložní době (viz čl. V.3.) těchto podmínek. V případě ukončení smluvního vztahu v souladu s předcházející větou je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré vynaložené náklady a škody vzniklé v důsledku nemožnosti splnit předmět kupní smlouvy.

VIII. ZÁRUKA, REKLAMACE VAD PŘEDMĚTU KOUPĚ

1. záruční doba

Prodávající odpovídá kupujícímu za vady předmětu koupě, které se vyskytnou v záruční době. Záruční doba činí 24 měsíců, pokud u jednotlivého konkrétního zboží nebude určena záručním listem doba delší. V případě záruky poskytnuté záručním listem odpovídá prodávající kupujícímu za vady předmětu koupě pouze v rozsahu vymezeném v záručním listě.

2. oznámení vady

Práva z odpovědnosti za vady je povinen uplatnit kupující u prodávajícího v záruční době, jinak zaniknou, a to výhradně písemným oznámením doručeným do sídla prodávajícího nebo zaslání emailu eshop@fsb.cz a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží. Pokud byla vada zboží způsobena zjevně nevhodnou manipulací při přepravě, je povinností kupujícího sepsat zápis o škodě za přítomnosti zástupce přepravce (zpravidla řidiče) a tento doručit nejpozději do 3 prac.dní prodávajícímu. Povinnost kupujícího vyplnit reklamační formulář tím není dotčena. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy je kupující povinen převzít opravené zboží se nepočítá do záruční doby. Záruční doba začne běžet znovu ode dne převzetí vyměněného zboží. Odstranění vad zboží zajistí v záruční době na svůj náklad prodávající u osob autorizovaných výrobcem zboží k provádění servisních oprav, nebo u jiných odborně způsobilých osob.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku.
 • 2. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné s účinnosti od 1. 9. 2008.

XII. SCHVÁLENÍ VSP ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

V okamžiku, kdy kupující v E-shopu společnosti EfB s.r.o. klikne na odkaz "OBJEDNAT" umístěný pod formulářem objednávky, má prodávající za to, že ze strany kupujícího byly tyto Všeobecné smluvní podmínky řádně prostudovány a jsou tak bezvýhradně akceptovány a podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání stran v kupní smlouvě.

XIII. Podmínky pro vrácení zboží

Kupující má právo, v případě nespokojenosti se zaslaným zbožím zásilkovou službou toto zboží vrátit a požadovat za ně peníze nebo jiné zboží. Toto právo má kupující ve lhůtě 14-ti dnů po obdržení/převzetí zboží.

Vrácením se rozumí předání zboží dopravci nebo vrácení přímo u dodavatele. Místem uplatnění vrácení zboží je adresa EfB spol. s r.o. Kordačova 1844, Kladno 27204. Náklady na zaslání zboží zpět hradí kupující. Peníze za zboží budou zákazníkovi vráceny převodem na jeho účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. Částky za přepravné a balné se nevracejí. K zásilce je potřeba připojit dopis s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury)". Zásilka musí dále obsahovat číslo účtu kupujícího z důvodu vrácení peněz prodávajícím.

Vrácení zboží musí být v originálním balení s kompletním příslušenstvím, nepoužité, nepoškozené, nepoškrábané, čisté a musí obsahovat originální doklady (faktura). V opačném případě nemůže být vrácení zboží akceptováno, případně si vyhrazujeme právo požadovat po zákazníkovi přiměřenou náhradu za případné poškození, znehodnocení, či nekompletnost vráceného zboží. V žádném případě zboží nezasílejte dobírkou!

Copyright 2008 EfB, spol. s r.o., Veškerá práva vyhrazena. Developed by Český Webhosting s.r.o.